పట్టాయాలోని జెనోట్రోపిన్ - బ్యాంకాక్ నుండి మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ పంపిణీ

కోసం క్రొత్త ఆర్డర్ 

చోన్‌బురి పట్టాయా నుండి జెనోట్రోపిన్ గోక్విక్ పెన్ 12 ఎంజి (36 ఐయు)

పట్టాయాలోని జెనోట్రోపిన్ - బ్యాంకాక్ నుండి మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ పంపిణీ

- నగదు చెల్లింపు
- కొరియర్ సేవ ద్వారా డెలివరీ

పట్టాయాలో జెనోట్రోపిన్మునుపటి వ్యాసం చియాంగ్ మాయిలో ఆన్‌లైన్‌లో హెచ్‌జిహెచ్ కొనండి - థాయ్‌లాండ్‌కు ఉత్తరాన జెనోట్రోపిన్ పంపిణీ

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

వ్యాఖ్యలు కనిపించే ముందు ఆమోదించాలి

* అవసరమైన ఫీల్డ్లు