పట్టాయాలో హెచ్‌జిహెచ్ ఎలా కొనాలి? పట్టాయాలో మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ కొనండి

పట్టాయాలో హెచ్‌జిహెచ్ ఎలా కొనాలి? పట్టాయాలో మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ కొనండి

బ్యాంకాక్ నుండి ఫైజర్ నుండి పట్టాయాకు మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ జెనోట్రోపిన్ డెలివరీకి 12-24 గంటలు పడుతుంది

పట్టాయాలో హెచ్‌జిహెచ్ ఎలా కొనాలి? పట్టాయాలో మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ కొనండి

పట్టాయాలో హెచ్‌జిహెచ్ ఎలా కొనాలి? పట్టాయాలో మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ కొనండిమునుపటి వ్యాసం చియాంగ్ మాయిలో ఆన్‌లైన్‌లో హెచ్‌జిహెచ్ కొనండి - థాయ్‌లాండ్‌కు ఉత్తరాన జెనోట్రోపిన్ పంపిణీ

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

వ్యాఖ్యలు కనిపించే ముందు ఆమోదించాలి

* అవసరమైన ఫీల్డ్లు