సింగపూర్‌లో నేను హెచ్‌జిహెచ్ సోమాట్రోపిన్‌ను ఎక్కడ కొనుగోలు చేయవచ్చు?

సింగపూర్‌లో నేను హెచ్‌జిహెచ్ సోమాట్రోపిన్‌ను ఎక్కడ కొనుగోలు చేయవచ్చు?మునుపటి వ్యాసం చియాంగ్ మాయిలో ఆన్‌లైన్‌లో హెచ్‌జిహెచ్ కొనండి - థాయ్‌లాండ్‌కు ఉత్తరాన జెనోట్రోపిన్ పంపిణీ

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

వ్యాఖ్యలు కనిపించే ముందు ఆమోదించాలి

* అవసరమైన ఫీల్డ్లు